سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دادگاه‌ انقلاب‌ قم‌  
رئیس‌ 
 
 
اجرائی 
همکاری 
هیأت‌ عفو حضرت‌ امام‌(ره‌)  
عضویت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دیوان‌ عالی‌ کشور  
رئیس‌ شعبه‌ دوم‌  
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
شورای‌ عالی‌ قضایی‌  
عضویت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌  
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
دانشگاه‌ تهران‌  
رئیس‌ هیأت‌ تجدیدنظر بررسی‌ تخلفات‌ هیأت‌ علمی‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه‌ تهران‌  
رئیس‌ دانشکده‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی‌  
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه ها 
مدرس 
 
 
فقه‌ و علوم‌ قرآنی‌ ‏